Hva er Mindfullness

Mindfulness, eller det vi på norsk kaller oppmerksomt nærvær, har sitt opphav i 2500 år gammel Buddhistisk lære og meditasjonspraksis.

Mindfulness er en form for bevisst, våken tilstedeværelse her og nå i øyeblikket, i tanken, i følelsen, i sansningen eller i den opplevelsen eller handlingen som utspiller seg akkurat nå. Mindfulness innebærer også et valg om å akseptere det som befinner seg i bevissthetsstrømmen til enhver tid med en holdning av toleranse, omtanke, nysgjerrighet og undring, uten at det tas stilling til innholdet, ønskbarheten eller ubehaget som eventuelt medfølger, eller at det bedømmes som bra eller dårlig, sant eller usant.

En tilstand av mindful tilstedeværelse og oppmerksomhet kan oppnås gjennom meditasjon. Et grunnprinsipp i mindfulnessmeditasjon er å forankre oppmerksomheten i pusten og å øve opp oppmerksomheten til alltid å vende tilbake til pusten når følelser og kroppsfornemmelser oppstår, og tankene automatisk vandrer. Vi kan også lære å stoppe opp, og unnlate å forfølge tanker og følelser som er forankret i fremtid eller fortid, og heller innhente oppmerksomheten og rette fokus mot her og nå. Vi kan således erfare at tanker eller følelser, som til enhver tid oppstår i bevissthetsstrømmen, ikke nødvendigvis er sanne refleksjoner av virkeligheten, men rett og slett bare tanker og følelser som kommer og går. Disse tankene og følelsene kan vi velge å forholde oss til der da, eller vi kan la dem være. Vi kan velge å bare registrere at de er der, og ikke utdype dem nærmere, bedømme dem eller evaluere dem.  Mindfulness er ikke en øvelse i fortrengning eller undertrykkelse av tanker, men med en gang tanken eller hendelsen er observert og tilkjennegitt flyttes oppmerksomheten tilbake til pusten. Dette tenkes å virke hemmende på videre utdypende prosessering av tankene, følelsene eller sanseopplevelsen, noe som igjen kan føre til at det frigis ressurser som kan brukes til å bearbeide relevant informasjon knyttet til her og nå. Det tenkes også at denne økte tilgangen til informasjon, som ellers gjerne ville forblitt utenfor oppmerksomheten, kan gjøre  at vi klarer å se en hendelse ut fra et bredere perspektiv, og dernest observere direkte de ulike objektene som om det var første gangen. Denne egenskapen betegnes ofte som ”beginner´s mind”. Direkte observasjon innebærer observasjon uten å se tankene, følelsene eller sanseopplevelsen gjennom det finmaskede filteret som gjerne består av våre tidlige erfaringer og referanser, våre fordommer, antagelser, forventninger eller ønsker.

Her kan du lese mer om mindfullness og forskning på mindfullness. Siste artikkel gir et mer kritisk syn på mindfullness.

 

https://psykologisk.no/2016/10/a-vaere-med-det-som-er/


http://nhi.no/forside/dette-er-mindfulness-46082.html


http://www.mindfulnessgruppen.se/forskning/http://morgenbladet.no/debatt/2013/05/mindfulness-er-ingen-ting